Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše školka se představuje

Představujeme se Vám –

MŠ Pražská 80, Znojmo s odloučeným pracocvištěm MŠ MUDr.J.Janského 13, Znojmo

Naše MŠ pracuje podle Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Stěžejním cílem naší „ ZDRAVÉ MŠ „ je, aby se dětí již od MŠ naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Tento cíl se týká i zaměstnanců  MŠ, protože děti se nejlépe učí napodobováním našich postojů a chování.

Člověk podporující zdraví se vyznačuje následujícími kompetencemi:

 • uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou
 • dovede řešit problémy a řeší je
 • má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a za způsob svého života
 • posiluje duševní odolnost
 • ovládá dovednosti komunikace a spolupráce podílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech

Programem podpory zdraví v MŠ prolínají dva důležité principy:

 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám - úcta k člověku, lidským společenstvím a k přírodě na naší planetě.
 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce.

Čtverec potřeb pro každého

   Láska                       Svoboda

  - náležet  někomu                  - mít volbu                       

Význam                      Zábava

-být důležitý                    - prožívat radost                                             

Dítě se speciálními potřebami má tytéž potřeby jako ostatní děti a lidé, avšak je pro ně specifický způsob jejich prožívání a uspokojování.

Naše MŠ tvoří podmínky k poskytování odpovídající péče i dětem se speciálními potřebami.

Zásady podpory zdraví v naší MŠ

 1. Učitelky podporující zdraví
 2. Věkově smíšené třídy
 3. Rytmický řád života a dne
 4. Tělesná pohoda a volný pohyb
 5. Zdravá výživa
 6. Spontánní hra
 7. podnětné věcné prostředí
 8. Bezpečné sociální prostředí
 9. participativní a týmové řízení
 10. partnerské vztahy s rodiči
 11. Spolupráce MŠ se ZŠ
 12. Začlenění  MŠ do života obce

Naše MŠ  upřednostňuje volný a přirozený pohyb dětí, k čemuž využíváme  školní zahradu vybavenou zahradními prvky a přírodními překážkami. Také chodíme s dětmi často do blízkých Gránic, zařazujeme tematické vycházky  ,např. –poznávání historických dominant Znojma, návštěva hasičů,…

Předškoláci se účastní divadelních představení v JHM divadle, pro všechny děti je každý měsíc zařazena akce, např, maňáskové divadlo, kouzelník, žonglér, dudák, hudební pohádky, aj…

Kromě standardních tříd máme na pracovišti Pražská i dvě logopedické třídy pro děti s vadami řeči, kde probíhá každodenní cvičení s jazýčkem  a mluvidly. V těchto dvou třídách máme kvalifikované pedagogy z řad našich učitelek-logopedek. Rovněž již několik let umožňujeme zařazování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - s pomocí asistenta pedagoga. Všechny učitelky se  v těchto oblastech nadále vzdělávají.

Nejstarším dětem a jejich rodičům je nabízena příprava na školu – „ Metoda dobrého startu“.

Provoz naší školy funguje celý rok, pracujícím rodičům nabízíme školku i v době letních prázdnin – nemusí hledat náhradní školku.

Pokud budete mít zájem svěřit nám vaše děti do naší MŠ ,přijďte si školku i s dítětem  prohlédnout, rády Vám poskytneme  odpovědi na vaše otázky.