Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace

66902 Znojmo, Pražská 80, tel.+ fax: 515223120, E-mail: ms.zn.prazska@seznam.cz, IČO 70983518

 

 

Vnitřní směrnice o úplatě za vzdělávání

 

 

Č.j.  133/17

 

Ředitelka Mateřské školy Znojmo, Pražská 80, příspěvkové organizace, vydává na základě § 123 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tuto vnitřní směrnici o úplatě za vzdělávání v mateřské škole.

 

Čl. 1  Úvodní ustanovení

 

Tento vnitřní předpis upravuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, osvobození od úplaty, její splatnost, způsob úhrady a účinnost. Úplatu za vzdělávání hradí zákonní zástupci dítěte (rodiče).

Uvedená ustanovení se vztahují na mateřskou školu Pražská 80, ve Znojmě  a její odloučené pracoviště – mateřskou školu MUDr. J.Janského 13 ve Znojmě.

 

Čl. 2 Výše úplaty

 

Výše úplaty za vzdělávání je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Základní částka úplaty je stanovena vždy na období jednoho školního roku. Výši úplaty na kalendářní rok upravuje blíže příloha č.1/ rok této směrnice.

 

 

Čl. 3 Osvobození od úplaty

 

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy a podá nejpozději do 15. žádost o osvobození od úplaty na následující měsíce.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Toto se týká dětí, které v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 let věku a dětí, kterým byl udělen pro následující školní rok odklad školní docházky

 

 

Čl.  4  Snížení úplaty za vzdělávání

 

1.Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo v době letních prázdnin (červenec, srpen) do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce, bude stanovena částka úplaty na 50% plné částky.

2. V případě  omezení nebo přerušení provozu mateřské školy delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy

( prázdninový provoz, mimořádné uzavření školy z důvodu velkých oprav apod.).

 

Čl. 5. Splatnost úplaty

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 20. dne v předchozím měsíci, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úhrady.

 

 

Čl. 6 Způsob úhrady úplaty

 

1. Hotově  v mateřské škole vždy do 20. dne předchozího měsíce u ředitelky školy (vedoucí učitelky), neurčí-li tato jiný termín.

Přesnější informace k platbě budou vyvěšeny v šatně každé třídy.

2. Převodním příkazem (zcela výjimečně po dohodě s ředitelkou školy) na účet školy č.  4 160 001 430/6800 s přesným uvedením jména dítěte, jeho rodné číslo (prvních 6 čísel),

Toto vše musí být na převodním příkaze uvedeno, aby nedocházelo k nepřesnostem ve vyúčtování.

Případné přeplatky na úplatě z důvodu snížení úplaty budou vyúčtovány v hotovosti na konci školního roku, popř.konci docházky dítěte do mateřské školy. Toto se týká zákonných zástupců, kteří budou provádět platbu převodním příkazem.

 

 

Čl. 7  Opatření při neuhrazení úplaty

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, dle §35odst. d)zákona č. 561/2004 Sb., pokud - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín.

 

Čl. 8.   Účinnost

 

Tato směrnice o úplatě za vzdělávání je platná od  1.9.2017 a nahrazuje Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání vydanou dne  1.3.2013.

 

 

 

Ve   Znojmě dne 1.9.2017

 

 

Bc. Zachová Milena

Ředitelka školy

 

________________________________________________________

 

Pro školní rok 2018-2019 je výše úplaty 210,- Kč.